סניף מרכז
רחוב מבצע יפתח 4 
פתח תקווה
טל 03-9040866

סניף דרום
רחוב קק"ל 39
באר שבע
טלפון : 08-6239125

קבל פרטים נוספים

חדשות אחרונות

שאלות ותשובות

פיטורים


הודעה מוקדמת

מעסיק המעוניין לפטר עובד ועובד המעוניין להתפטר, חייב לעשות זאת בהתראה מוקדמת.
מעביד אינו ראשי לחזור בו מהודעת הפיטורים, ועובד אינו רשאי לחזור בו מהודעת ההתפטרות, אלא בהסכמה של שניהם, או אם הדבר נעשה ב"עידנא דריתחא" (שעת כעס).


המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא.
אסור למעסיק לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת .
במקרה שעובד צבר ימי חופשה, ניתן לקזז מהם רק את ימי ההודעה המוקדמת שמעבר ל-14 יום בהסכמת העובד בלבד.

שימוע לפני פיטורים
מעסיק חייב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו, בו יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו, ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו.
העובד רשאי להזמין לשימוע נציג מטעמו (עו"ד, נציג ועד עובדים, בן משפחה וכד').
במידה והשימוע נקבע בנוהל לא תקין, מומלץ לפנות בכתב אל המעסיק בבקשה לדחות את מועד השימוע.


אישור על תקופת העבודה
מעסיק חייב לתת לעובד בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילה וסיום של יחסי עובד ומעביד (מכתב סיום העסקה)
המעסיק מחויב לתת את האישור בלא קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר .
מעביד שלא מסר אישור על סיום ההעסקה עד תום ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, צפוי לקנס .
במקרה שהמעביד מפר את חובתו, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה .
אישור ההעסקה חיוני ברגע שניגשים לשירות התעסוקה או תובעים דמי אבטלה במקרה של הפרת זכויות בתחום העבודה ניתן לפנות בתלונה ליחידת האכיפה של חוקי במשרד הכלכלה .

ערעור על פיטורים
עובד הסבור כי פוטר בניגוד לחוק, רשאי לערער על כך בפני בית דין האזורי לעבודה .
בית הדין האזורי לעבודה עשוי להחזיר את העובד לעבודה ו/או לפסוק על פיצוי כספי לעובד.

בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים
מעסיק המבקש לפטר עובדת בתקופות המוגבלות בפיטורים לפי חוק עבודת נשים (הריון, לידה, הורות), חייב לקבל היתר לפיטורים במשרד התמ"ת.
עד לקבלת ההיתר המבוקש, אסור לפטר את העובדת, לתת הודעה מוקדמת לפיטוריה או לפגוע בהיקף משרתה או הכנסתה.
מעביד המפטר עובדת ללא היתר עובר עבירה פלילית ועשוי להיות מחויב בפיצוי בגובה 150% משכרה.
ראו נוהל הגשת בקשה להיתר מכוח חוק עבודת נשים באתר משרד התמ"ת

פיצויי פיטורים
עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק, זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה , או שתי עונות רצופות כאשר מדובר בעובד עונתי, והוא פוטר מעבודתו (למעט חריגים בהם תיתכן האפשרות לשלילת פיצויי פיטורים עקב גניבה או מעשה קיצוני אחר).
עובד שהתפטר זכאי לפיצויים בנסיבות מסויימות
פיטורים שבוצעו בסמוך למלאת שנת עבודה מלאה ייחשבו כפיטורים שבוצעו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים


ככלל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים
במקרה שחל על העובד ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה וביטוח מנהלים גם במקרה של התפטרות.
חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים


איסור על התניית חתימה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים
לעתים נדרש עובד בעת סיום יחסי העבודה לחתום על הצהרה לפיה קיבל את כל המגיע לו מהמעביד בגין עבודתו, ואין לו, ולא יהיו לו, כל תביעות נוספות בעניין זה (כתב ויתור)
התניית קבלת כספיים המגיעים לעובד בחתימתו על כתב ויתור היא אסורה

התפטרות במעמד מפוטר
קיימים מקרים של התפטרות בנסיבות המקימות זכאות לפיצויי הפיטורים, על אף שהעובד לא פוטר , אלא התפטר מיוזמתו., במקרים שעובד התפטר עקב הרעת תנאים, לאחר לידה לצורך טיפול בילד, מעבר מקום מגורים , מצב רפואי , התגייסות לצ.ה.ל , למשטרה, במקרה של מוות , פשיטת רגל של מעסיק וכו'.

מקרים בהם לא יינתן תוקף לכתב ויתור לפי הפסיקה
הפסיקה קבעה כי רק במקרים בהם ברור באופן חד משמעי שהעובד היה מודע לחלוטין לזכויותיו ולפירוטן והחליט לוותר עליהן, יינתן משקל לחתימה על כתב הוויתור.
במקרים הבאים לא יינתן משקל לחתימה על כתב הויתור:
כתב הוויתור אינו ברור וחד-משמעי.
כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.
העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הוויתור.
יש פגם במסמך הויתור.
לאחר חתימת כתב הוויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

חישוב פיצויי הפיטורים
חישוב סכום הזכאות לפיצויים, אשר משתנה ממקרה למקרה, בהתאם למתכונת ההעסקה אצל המעסיק, ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין ולתקנות פיצויי פיטורין.

 

למידע נוסף צור קשר