סניף מרכז
רחוב מבצע יפתח 4 
פתח תקווה
טל 03-9040866

סניף דרום
רחוב קק"ל 39
באר שבע
טלפון : 08-6239125

קבל פרטים נוספים

חדשות אחרונות

שאלות ותשובות

שעות נוספות

תשלום בגין שעות נוספות

מתי עובד יכול לתבוע את מעבידו תשלום בגין שעות נוספות

שכר בגין שעות נוספות הוא אחד הנושאים הרגישים עבור עובדים ומעסיקים כאחד. עובדים רבים וגם מעסקים אינם מודעים לזכויות בקשר לשכר עבור שעות נוספות. רבים מהעובדים תוהים מתי,אם בכלל, הם זכאים לשכר בגין שעות נוספות. חוק שעות העבודה והמנוחה קובע כי עובד שעובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד 2 השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום 125% מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן, 150% מהשכר הרגיל. החוק והתקנות שמכוחו מגבילים את שעות העבודה על בסיס חלוקה יומית של 8 שעות ביום כאשר מדובר בשבוע עבודה של 6 ימים, ו-9 שעות ביום לפי 5 ימי עבודה בשבוע.

מקומות עבודה חריגים

קיימים מגזרי עבודה מסוימים, שלגביהם אין חוק שעות העבודה והמנוחה חל עליהם, כגון מלונאות, שמירה וכיו"ב, מעסיקים רבים משתמשים בתחבולות שונות כדי להתחמק מתשלום שכר על שעות נוספות, זאת בעיקר על ידי הכתרת כל עובד כבא בגדר "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של " אמון אישי". אולם, כדי לבוא בגדר עובדים בתפקיד הנהלה לפי חוק שעות עבודה, צריכים להתקיים אצל העובד, חלק מהתנאים הבאים:

א. סמכויות לארגן את פעולות המפעל/החברה/העסק,

ב. מתן הוראות לעובדים אחרים ופיקוח על עבודתם,

ג. חופש פעולה ועצמאות, מעמד בכיר במפעל/בחברה/בעסק,

ד. קביעת מדיניות ההנהלה, שיקול דעת עצמאי בקביעת וביצוע מדיניות ההנהלה,

ה. עבודה מחוץ לחצרים של המעביד.

שכר כולל שעות נוספות

דרך נוספת לשכנע עובד שהוא אינו זכאי לגמול שעות נוספות, שבה נעשה שימוש לא אחת, היא לקבוע בחוזה העבודה האישי שלו, שהשכר שנקבע לעובד כולל גם תשלום בעד שעות נוספות. אולם, חוק הגנתה שכר אוסר על מעביד לכלול בתשלום המשכורת הבסיסית את התשלום בגין השעות הנוספות, וגם אם קיים סעיף בחוזה שקובע זאת, הרי שהוא בטל נוכח הוראות החוק.כך, אם לא מופיע בתלוש המשכורת כל אזכור לתשלום השעות נוספות (בסעיף נפרד), הרי שבית הדין נוטה במקרים מסוג זה להתייחס לשכר כולו כשכר בסיס בלבד אשר אינו כולל שכר בגין שעות נוספות, והמעסיק יחויב בתשלום השעות הנוספות בנפרד.

חשוב לשים לב, כי שונים הם פני הדברים כשבתלוש המשכורת מצוין שכר הבסיס אשר אינו פוחת משכר המינימום, ובנוסף אליו מצוין סכום נוסף המשולם בגין רכיב השעות הנוספות. במקרה מסוג זה סביר להניח, כי בית הדין יטה לקבל את הטענה, כי התשלום בגין השעות הנוספות אכן שולם לעובד כנדרש. החוק למעשה, מתיר עבודה בשעות נוספות בתנאים המפורטים בו, תוך הטלת חובה לתשלום שכר גבוה יותר על מנת לפצות את העובד בגין עבודתו.

חובת הוכחת שעות נוספות

מדובר בזכות מגן , המתגבשת עפ"י ההלכה הפסוקה בשני תנאים מצטברים:

א. הראשון, קיום דרישת המעביד מהעובד לעבוד שעות נוספות ואישורו לביצוען.

ב. השני, הוכחת מספר השעות הנוספות ע"י העובד.

הפסיקה קבעה, כי יש להגמיש את נטל הראיה החל על העובד עת הוא טוען לגמול שעות נוספות. לא מעטים המקרים בהם קשה הוכחה מדויקת של כמות השעות הנוספות שאותן עבד העובד. על בית הדין להשתכנע, כי הטוען לשעות נוספות אכן עבד בהן גם אם יקרה שהעובד אינו יכול להראות בדיוק את השעות .

במילים אחרות, היות ומדובר בתביעת ממון מוגדרת, על התובע הנטל להוכיח את מספר השעות הנוספות שעבד על מנת שבית הדין יוכל לפסוק לטובתו סכום קצוב. במקרה בו העובד בחר לעצמו שעות עבודה גמישות אשר עולות על שמונה שעות עבודה ליום – או להיפך, פחות מ-8 שעות עבודה ליום – הדין יהיה שונה לגביו, שכן מדובר ברב המקרים בהסדר אשר לוקח בחשבון את נוחות העובד. לפיכך בית הדין יתקשה לעיתים לפסוק לעובד גמול שעות נוספות, אשר תמורתן פיצה עצמו בימים אחרים. על מנת להכריע בשאלה בגין תשלום שעות נוספות, בית הדין יערוך את מבחן הסבירות- היינו, האם סביר שעובד יעבוד היקף שעות כטענתו, ללא הפסקות - ולאו דווקא הפסקות העולות מעצם מהות מקום העבודה, והאם זקוק המעסיק לעבודתו של העובד כפי שהוא טוען

ניתן לסכם , כי התובע שכר בגין שעות נוספות חייב להוכיח לא רק את העובדה שעבד שעות נוספות, אלא גם את מספר השעות שעבד, זאת על מנת שבית הדין יוכל לפסוק סכום קצוב. בית הדין אינו פוסק סכומים בגין שעות נוספות לפי הערכות העובד.

למידע נוסף צור קשר